główna zamówienia dostawa kontakt sklep
[ główna ] [ zamówienia ] [ dostawa ] [ kontakt ] [ sklep ]
Produkowana w oparciu o
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z
dnia 17 lipca 2002 r.) Tablica informacyjna oraz ogłoszenie
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia
§ 13. 1. Tablica informacyjna zawiera:
  1)   określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres
prowadzenia tych robót,
  2)   numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i
numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,
  3)   imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer
telefonu inwestora,
  4)   imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer
telefonu wykonawcy   lub wykonawców robót budowlanych,
  5)   imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:
  a)  kierownika budowy,
  b)  kierowników robót,
  c)  inspektora nadzoru inwestorskiego,
  d)  projektantów,
  6)   numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej,
pogotowia,
  7)   numer telefonu okręgowego inspektora pracy.
2. Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach
90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się
w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego,
literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4
cm.
3. Tablica informacyjna znajduje się w miejscu widocznym od
strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na
wysokości nie mniejszej niż 2 m.
TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY
TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY
MAŁA
TABLICA BIOZ
Tablica informacyjna budowy
Lundi producent oznakowań budowlanych
Tablice budowlane, ostrzegawcze, informacyjne.
TABLICE  BUDOWLANE
OZNAKUJEMY  TWOJĄ  BUDOWĘ
cena
21,60 zł
cena
16,50 zł
cena
16,50 zł
© 2013 by Lundi Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.